Ochrana osobných údajov - Zásady spracovania osobných údajov

Firma Kores Europe s.r.o., so sídlom Nivki 336, 378 53, Strmilov, Česká republika,
IČ 482 08 124 je v súlade a spracováva osobné údaje v súlade s právnymi predpismi
Českej republiky, podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v platnom znení
a ďalej v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o
voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES.


Správca osobných údajov
Kores Europe s.r.o.
IČO: 48208124
Adresa: Nivki 336, 378 53 Strmilov, Slovensko
E-mail: kores@kores-europe.cz
Tel: +420 384 371 621

Naša Firma spracováva osobné údaje podľa zásad spracovaniach osobných údajov.


Zásady spracovania osobných údajov
Osobné údaje musia byť:
a) vo vzťahu k subjektu údajov spracúvané spravodlivo a zákonne a transparentným
spôsobom ( "zákonnosť, korektnosť a transparentnosť");
b) zhromaždené na určité, jasné a zákonné účely a nebudú sa ďalej
spracúvať spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný; ďalšie spracovanie na účely
archivácia vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu alebo pre
štatistické účely sa podľa čl. 89 ods. 1 nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účely
( "Účelové obmedzenia");
c) primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú
spracovávané ( "minimalizácie údajov");
d) presné a v prípade potreby aktualizovanej; musia sa prijať všetky potrebné kroky s
aby osobné údaje, ktoré sú nepresné s prihliadnutím na účely, pre ktoré sa spracovávajú,
boli bezodkladne vymažú alebo opravia ( "presnosť");
e) uložené vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby po obdobie nie dlhšie, než je
nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú; osobné údaje možno uložiť po dlhšiu dobu,
ak sa spracúvajú výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely
vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1, a to za
predpokladu prevedenia príslušných technických a organizačných opatrení požadovaných
týmto nariadením s cieľom zaručiť práva a slobody dotknutej osoby ( "obmedzenie uloženie");
f) spracúvať spôsobom, ktorý zabezpečí náležité zabezpečenie osobných údajov, vrátane
ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred
neoprávneným či nezákonným spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo
poškodením ( "integrita a dôvernosť");

Zákonnosť spracovania
Spracovanie je zákonné, iba ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok a
iba v zodpovedajúcom rozsahu:
a) dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre jeden alebo viac
konkrétnych účelov;
b) spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov,
alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu
údajov;
c) spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje;
d) spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej
fyzické osoby;
e) spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo v
výkonu verejnej moci, ktorým je poverený správca;
f) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu či treťou
strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a
slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov.


Podmienky vyjadrenia súhlasu
Ak je spracovanie založené na súhlase, musí subjekt údajov udeliť súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov.
Ak je súhlas dotknutej osoby vyjadrený písomným vyhlásením, ktoré sa týka aj
iných skutočností, musí byť žiadosť o vyjadrenie súhlasu predložená spôsobom, ktorý je
od týchto iných skutočností jasne odlíšiteľný, a je zrozumiteľný a ľahko prístupný za
použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov.
Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá
zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. pred
udelením súhlasu o tom bude dotknutá osoba informovaná. Odvolať súhlas musí byť rovnako
jednoduché ako ho poskytnúť.

 

Účel
Pri činnosti našej firmy dochádza k spracovaniu osobných údajov zákazníkov - fyzických osôb,
či osobných údajov zamestnancov alebo obchodných partnerov.
-spracovanie osobných údajov pri objednaní a dodanie tovaru firmy, na základe plnenia
zmluvy, spracovávame osobné údaje -meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo
- spracovanie osobných údajov k obchodným a marketingovým účelom, na základe súhlasu.
Osobné údaje (meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo) budú spracované a
zabezpečené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
(GDPR) z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov, k zasielaniu informácie týkajúce sa produktových a firemných noviniek a
ďalších marketingových a obchodných oznámení spoločnosti.
-spracovanie osobných údajov, ktoré sú potrebné na naplnenie plnenie povinnosti
zamestnávateľa.

Práva subjektu
Subjekt údajov (každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracované) má právo na to
byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov.
Medzi ďalšie práva dotknutej osoby, patria:
• právo na prístup k osobným údajom,
• právo na opravu, resp. doplnenie,
• právo na vymazanie,
• právo na obmedzenie spracovanie,
• právo na prenosnosť údajov,
• právo vzniesť námietku,
• právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či
obdobnými účinkami, zahŕňajúc i profilovanie.

Cookies
Cookies sú krátke textové súbory, ktoré e webová stránka odošle do prehliadača.
Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a
ďalšie nastavenia. V prípade, že máte vo webovom prehliadači povolené cookies, spracováva
správca záznamy o Vašom správaní na internetových stránkach správcu na účely
vylepšenie prevádzky internetových stránok správcu, a ďalej za účelom priameho marketingu.
Ukladanie cookies je možné vypnúť pomocou nastavení webového prehliadača. Zákazom cookies sa
môžu stať niektoré funkcie webových stránok nedostupnými.

V prípade, že sa chcete spýtať na čokoľvek ohľadom spracovanie vašich osobných údajov,
kontaktujte prosím správcu osobných údajov na e-mail: kores@kores-europe.cz

Stay connected!